Pályázat

Kengyel Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
- A vezetői megbízás határozott időre, 2014.04.01-2019.03.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Kossuth út 81-83.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény vezető feladata az intézmény szakszerű és törvényes vezetése, irányítása, működtetése, teljes körűen a feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása a hatályos jogszabályok, a szakmai követelmények alapján.
Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, vagy egyetemen szerzett felsőfokú végzettség, az 1/2000.(I.07) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8. pontban előírtak alapján.,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Részletes szakmai önéletrajz; -Képesítést igazoló okiratok másolata, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; - Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot. - A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. - Ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát.
- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt adatokat a képviselő-testület tagjai, valamint a döntéshozatali eljárásban közreműködő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör legkorábban 2014. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
- 2014. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fekete Nóra nyújt, a 56/583.417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kengyel Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 275/2014. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
- Személyesen: Dr. Fekete Nóra, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a WWW.kengyel.hu honlapon szerezhet.