Pályázat

Polgármesteri Hivatal Kengyel a "Közalkalmazottak jogá llásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet 3 fő mezőőr munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan idej ű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízássa l járó lényeges feladatok:
- Kengyel község közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, valam int az e termőföldeken lévő, illetve hozzátartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények vagyonvédelmének ellátása.
Illetmény és j uttatások:
- az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáró l szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- 8 Általános, mezőőri, rendészeti feladatokat ellátó szakirányú képzés,
- büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, illetve szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, betöltött 18. életév, 3 hónap próbaidő, a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés, a pályázó kötelezettségvállalása, hogy a munkábaállás napjáig a lőfegyvertartási engedélyt megszerzi, a pályázó vállalja, hogy a munkábaállást megelőzően a szakirányú képzéseket megszerzi.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- mezöőri vizsga, valamint sörétes vadászlőfegyver tartásához szükséges vizsgabizonyítvány, engedély megléte,
- mezőöri munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- segédmotor kerékpár megléte
Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű helyismeret, rendezett életmód, jó kommunikációs készség, megbízhatóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó fényképes önéletrajza, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány( az eredeti erkölcsi bizonyítványt legkésöbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani), az iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló okiratok másolata, a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör legkorábban 2014 . július 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
- 2014. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr Fekete Nóra nyújt, a 06-56/583-400-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Kengyel címére történő megküldésével (5083 Kengyel, (Szabadság út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplö azonosító számot: 2428/2014., valamint a munkakör megnevezését: 3 fő mezöör.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
- A pályázati feltételeknek megfelelöen őszeállított és beküldött pályázatok kerülnek elbírálásra. A pályázatot a Polgármester a Területi Agrárkamarai Bizottság véleményének figyelembe vételével dönti el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyílvánításának a jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
- 2014. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Kengyel honlapja - 2014. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kengyel.hu honlapon szerezhet.